Inicio
 
Presentación

REUNIÓN COA DIRECCIÓN PROVINCIAL DO SEPE

3 de xullo.  A Comisión de Relacións co Servizo Público de Emprego Estatal mantivo unha reunión na Dirección Provincial do SEPE. Na que se acordou formalizar unha reunión cuatrimestral para dar traslado de tódalas incidencias que poidan existir coas prestacións do SEPE. Ademáis, valorouse ha posibilidade de formar parte do “Consello de Emprego” da Xunta de Galicia.

 

REUNIONSEPE.jpg

 
XORNADA: “TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS DE EMPREGO”

20 de xuño. O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra na súa Sede Colexial realizou a xornada sobre a TRAMITACIÓN DE SUBVENCIÓNS DE EMPREGO: apoio á contratación, emprego autónomo e economía social, na que se expuso as principais líneas de axuda da Xunta para impulsar o emprego estable e de calidade. Asistiron como relatores a xornada Dª. Covadonga Toca Carús, Secretaria Xeral de Emprego, D. Juan José Lirón Lago, Subdirector Xeral de Emprego e Dª. Carmen Peña Otero, Técnico-xefe de sección do servizo de emprego e economía social, estiveronn acompañados na mesa polo Presidente do Colexio, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde.

 

jornadatramitacionsubvenciones.jpg 

O COLEXIO APERTURA A XORNADA “PRESENTACIÓN RESULTADOS BARÓMETRO DA CONCILIACIÓN"

18 de xuño. O Colexio apertura a Xornada “PRESENTACIÓN BARÓMETRO DA CONCILIACIÓN” no salón de actos das instalacións do Concello de Vigo na Praza da Princesa, acto no que participaron varias entidades, entre as que se atopan MÁSFAMILIA e FREMAP, que presentou as mellores prácticas en materia de conciliación da vida persoal e laboral realizadas polas súas empresas.

 

D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, Presidente do Colexio, na apertura.

18.06.2019.jpg

 

 

ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN VII PROMOCIÓN DO GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 2015-2019 CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

O Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra participou na ceremonia de Graduación da promoción de Grado en RR.LL. e RR. HH. da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo. Ao acto acudiu unha amplia representación da Xunta directiva do Colexio: Raúl Gómez Villaverde, Presidente do Colexio que dirixiu unhas cálidas palabras de felicitación as novas incorporacións á profesión, Mercedes Vea Vázquez, Vice-Presidenta, Dª. Remedios Copa Sánchez, Dª. Nuria Giráldez Villar e D. Javier Rego Martínez, Vocais. Nesa ocasión, Dª. Luz Baz Abella, Coordinadora en España da ITF (International Transport workers Federation) foi a Madriña externa da Promoción.
1_2019.jpg     2_2019.jpg
 
 3-2019.jpg
 
 

 

 

 XORNADA: “SAÍDAS PROFESIONAIS RRLL E RRHH”

 

3 de xuño. A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo organizou esta xornada no Salón de Grados da Facultade dirixida aos estudantes e graduados en RR.LL. e RR.HH. A xornada estructurouse como unha mesa de debate con diferentes intervencións cada unha centrada nas oportunidades laborais no ámbito específico de cada intervinte. Dª. Mercedes Vea Vázquez, Vice-Presidenta do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, tratou o punto “A profesión de Graduado/a Social como saída profesional”.

 

RESOLUCIÓN REITORAL DO 30 DE MAIO DE 2019 POLA QUE SE PUBLICA A CONVOCATORIA DE ADMISIÓN E MATRÍCULA NOS ENSINOS DE GRADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO PARA O CURSO ACADÉMICO 2019/2020.

2.7 Curso de adaptación ao grao (curso ponte). Oferta de prazas, créditos totais do curso, planificación, prazos de presentación de solicitudes e impresos (páxina 3 apdo. 2.7, páxina 18 (ANEXO I P.3), páxina 21 (ANEXO II), páxina 26 (ANEXO IV). (texto resolución) .

 

CURSO: NEGOCIACIÓN COLECTIVA E DEREITO SINDICAL


Os días 8 e 9 de maio, celebrouse na sede colexial o curso de “Negociación colectiva e dereito sindical” impartido por D. Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social. Durante a impartición do curso estudouse os dereitos de representación dos traballadores na empresa (representación estatutaria dos traballadores, representación sindical dos traballadores e representación e participación especializada en seguridade e saúde) e a negociación colectiva (negociación de convenios, procedemento e regulación).

Negociacion.jpg 
XORNADA: “MEDIDAS DE LOITA CONTRA A PRECARIEDADE LABORAL. O REXISTRO DE XORNADA”

02 de maio, celebrouse na Sede Colexial está Xornada sobre “A obrigación do rexistro da Xornada Laboral” impartida por D. José María Casas de Ron, Xefe Provincial da Inspección de Traballo e da Seguridade Social de Pontevedra que estivo acompañado polo Presidente do Colexio, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde. A xornada, organizada polo Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra contou cunha numerosa asistencia xa que se trataba un tema de actual relevancia, a nova obrigación por parte das empresas do rexistro diario de tódolos traballadores e que será de obrigado cumprimiento para tódalas empresas a partir do día 12 de maio.

fotoregistrojornada.jpg Registrojornada2.jpg

 


 

XUNTA XERAL ANUAL ORDINARIA

21 de marzo de 2019 (xoves).- Celebrada na Sede Colexial Xunta Xeral Anual Ordinaria, conforme o establecido no artigo 58 da Orde do 1 de setembro de 2008, pola que se aproban os Estatutos di Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, ás 19:00 horas en primera convocatoria, e a 19:30 horas en segunda convocatoria, desenvolvendose de acordo ao seguinte ORDE DO DÍA:

- Lectura e aprobación, se é o caso, da acta da Xunta anterior.

- Exposición polo Presidente da actuación e desenvolvemento do Colexio durante o ano anterior, e do estado en que se atopan as xestións realizadas en defensa dos intereses dos colexiados e colexiadas.

- Exame e aprobación, se é o caso, da Memoria anual 2018.

- Exame e aprobación, se é o caso, do balance e contas anuais de ingresos e gastos 2018.

- Exame e aprobación, se é o caso, dos presupostos para o exercicio 2019.

- Aprobación se é o caso, constitución do Consello Galego de Colexios Oficiais de Graduados Sociais.

- Proposicións, rogos e preguntas dos colexiados e colexiadas. 


 juntageneral2019.jpg

TECNOLOXÍA DA COMUNICACIÓN E NOVAS FORMAS DE TRABALLO”. XORNADAS 2019"CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS"

3 de abril de 2019 (mércores).- O "Consello Galego de Relacións Laborais" ha organizado conxuntamente con este Ilustre Colexio Oficial estas xornadas, nas que profesionais do mundo da Xudicatura, a Universidade e a Inspección de Traballo Galegas, e de representantes das organizacións sindicais e empresariais mais representativas en Galicia, tratará a transformación no mercado laboral, como consecuencia dos avances tecnolóxicos que están a cambiar de forma profunda as condicións de vida de traballo tradicionais que están poñendo a proba o Dereito do Traballo, existindo diversas opinóns en relación co encadramento de persoal das plataformas dixitais na Seguridade Social.

3-4-2019.jpg 

  

 

XORNADA: “ACTUACIÓN DOS COLEXIADOS PROFESIONAIS ANTE A APLICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA O ACOMPAÑAMENTO E ASESORAMENTO NA XESTIÓN DOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ÓS ORFOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO”

20 de marzo de 2019 (mércores).- Na Sede Colexial, celebrouse esta xornada no marco do convenio de colaboración suscrito entre a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Colexios de Xestores Administrativos de Galicia, Colexios Oficiais de Graduados Sociais de Galicia, AGAXEN ( Asociación Galega de profesionais da auditoría socio-laboral de xénero e da prevención do acoso e da violencia de xénero) e o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.


Na Xornada ademáis de recordar o contido do acordo e os principios de igualdade e non discriminación por razón de xénero, explicouse os colexiados as obrigacións e competencias que asumirían cando se detecta un caso deste tipo. A relatora da xornada foi Dª. María Ángeles García Pérez, Presidenta da asociación AGAXEN que estivo acompañada por Dª. Mercedes Vea Vázquez, Vicepresidenta do  Colexio.

20-03-2019.jpg 

  

CELEBRACIÓN 30 ANIVERSARIO DO “CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS

27 de febreiro de 2019 (mércores).- O Consello Galego de Relacións Laborais celebrou na Sala de Convencións da “Cidade da Cultura” en Santiago de Compostela, acto presentado por Dª. Rosanna López, directora xerente da Fundación Pública de Formación para o Traballo da Xunta de Galicia, cunha proxección do vídeo “30 anos do Consello Galego de Relacións Laborais”, coa intervención das organizacións empresariais e sindicais que integran o organismo: CEG, UGT-Galicia, CIG e SN de CCOO de Galicia, co recoñecemento e homenaxe a Dna. María Emilia Casas Baamonde e D. Carlos Domenech de Aspe e D. Javier Gárate Castro, clausurando o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, D. Francisco Conde López. O acto asistiu en representación do Colexio, Dª. Mercedes Vea Vázquez, Vicepresidenta do Colexio.
 
27.02.2019.jpg

REUNIÓN CO SMAC- SOBRE A IMPLANTACIÓN DA PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE PAPELETAS DE CONCILIACIÓN

27 de febreiro de 2019 (mércores).- O Presidente do Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, D. Raúl E. Gómez Villaverde, mantivo unha reunión coa Xefa de Servizo de Relacións Laborais Dª. Mónica Álvarez, para tratar sobre a implantación da presentación electrónica de papeletas de conciliación e dar traslado das inquedanzas dos Colexiados sobre a nova presentación telemática no SMAC

 

“DÍA MUNDIAL DA XUSTIZA SOCIAL”

20 de febreiro de 2019 (mércores).- O Consello Xeral de Colexios Oficias de Graduados Sociais de España e a Fundación Xustiza Social, conmemoran o Día Mundial da Xustiza Social, coa participación dos Secretarios Xerais de UGT e CC.OO, cun almorzo Foro Social o que ha asistido o Presidente do Colexio, D. Raúl E. Gómez Villaverde na sede do Consello Xeral en Madrid.

20.02.2019.jpg 

 

FIRMA ACORDO DE COLABORACIÓN CON ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL

7 de febreiro de 2019 (xoves).- Firma na sede colexial de Acordo de Colaboración con ASEPEYO, que ten por obxeto establecer un marco de colaboración entre ambas entidades que permite facilitarse recíprocamente información e divulgación en materia de cotización, acción protectora, prestacións e calquera actividade do ámbito da colaboración na xestión da Seguridade Social.

En virtude deste acordo, Asepeyo pon a disposición do Colexio e dos seus colexiados todos os medios e recursos dos que dispón para dar unha asistencia de calidade no marco das competencia propias das Mutuas. Permite tamén que ambas entidades organicen, dentro do seu ámbito de actuación legal, diversas actividades de divulgación, como xornadas informativas de actualidade lexislativas, normativas laborais e de seguridade social, dirixidos tanto os colexiados asociados ou adheridos á mutua, como os seus traballadores.
 

ASEPEYOFIRMAACUERDO 

 
Glasof

Formulario de acceso


Esqueceches o contrasinal?

Calendario Actividades

« < Xullo 2019 > »
L M M X V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Glasof

Quén está en liña

Actualidad jurídica

El Derecho

Ver más actualidad jurídica

Ventajas especiales en NH Hoteles